🚩 โอกาสสร้างรายได้ 30 ล้านบาทของเยาวชนไทย! มูลนิธิ Fortius Capital ดูไบร่วมกับ “สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย” จัดกิจกรรมการแข่งขัน Cannabis Stock Trading Challenge บนแพลตฟอร์ม CTG ของรางวัลเป็นใบรับรองผลการเทรดจากอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม 100 อันดับแรก! เปิดรับผู้สมัครวันที่ 20 เมษายน 2565 (วันกัญชาโลก)

เวปไซต์สมัครแข่งขัน : https://www.fortiuscapitalfoundation.com/btc11

--

--

--

Capital Trust Group Limited is a boutique Proprietary Trading and blockchain advisory Firm with headquarters in Auckland, New Zealand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Capital Trust Group Limited

Capital Trust Group Limited

Capital Trust Group Limited is a boutique Proprietary Trading and blockchain advisory Firm with headquarters in Auckland, New Zealand.

More from Medium

European Legislation — The Future Of Cryptocurrency?

What Is Polygon crypto (MATIC)? The polygon cryptocurrency and some of its features

What Is Polygon crypto (MATIC)? The polygon cryptocurrency and some of its features

Creators of the Battle Bunnies NFT Announce Next Release Following Sellout of Genesis Collection

Project Serenity — Top ranked crypto investment newsletter get 80% discount